Theo dõi tiền tạm ứng

Loại công ty có thể sử dụng:  thuê xe hợp đồng

Mô tả: Theo dõi khoản tiền được tạm ứng cho đối tác xe hợp đồng, dùng trong trường hợp xe hợp đồng phải thuê xe đối tác bên ngoài để thực hiện dịch vụ.

Giao diện chức năng

Video hướng dẫn sử dụng