Báo cáo công nợ phải trả

Loại công ty có thể sử dụng:  thuê xe hợp đồng

Mô tả: Kiểm tra công nợ, đối soát công nợ chứng từ.

Giao diện chức năng

In chi tiết thanh toán công nợ

Thêm chi tiết công nợ.

Video hướng dẫn quản lý báo cáo công nợ phải trả