Theo dõi công nợ phải trả

Loại công ty có thể sử dụng: thuê xe hợp đồng.

Mô tả: Các công ty hợp đồng có trường hợp phải thuê xe đối tác bên ngoài chạy hợp đồng, module có tính năng hỗ trợ theo dõi:

  • Công nợ phải trả
  • Khoản phải trả

Giao diện chức năng

1.Trích xuất công nợ phải trả cho đối tác

Lọc để trích xuất công nợ đối tác

Tạo báo cáo công nợ:

Bước 1: sau khi lọc công nợ, bấm nút để tạo báo cáo

Bước 2: điền thông số cần thiết để tạo công nợ

Kết quả ghi công nợ

Video hướng dẫn thực hiện