Quản lý đối tác cung ứng

Loại công ty có thể sử dụng: Thuê xe hợp đồng. Xe tuyến cố định, và xe tự lái không dùng tính năng này

Mô tả: Lưu trữ thông tin các công ty thuê xe ngoài để sử dụng khi công ty hết khả năng cung ứng dịch vụ.

Giao diện chức năng

Thêm mới địa điểm:

Thêm mới đối tác

Video hướng dẫn