Kiểm tra xe

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tự lái. Xe tuyến cố định , xe hợp đồng không dùng tính năng này

Mô tả: Kiểm tra tình trạng xe trước và sau khi giao cho khách. Cập nhật thông số Km.

Giao diện quản lý

Cập nhật số Đồng hồ Km

Cập nhật tình trạng trước thuê xe

Cập nhật tình trạng trước thuê xe

Cập nhật tình trạng sau thuê xe

Thêm phụ thu phát sinh hợp đồng

Video hướng dẫn.