Điều hành xe

Loại công ty có thể sử dụng: thuê xe hợp đồng, xe tự lái. Xe tuyến cố định không dùng tính năng này

Mô tả: Bảng điều phối xe trong một khoảng thời gian lựa chọn dành cho điều hành, điều phối xe.

Video hướng dẫn