Cấu hình thông tin công ty

Loại công ty có thể sử dụng: Xe tuyến cố định, thuê xe tự lái, thuê xe hợp đồng.

Mô tả: Cấu hình các thông tin cơ bản của công ty như tên, sđt, email, phần header của các mẫu in văn bản.

Video hướng dẫn sử dụng